تصویر ساز مد و لباس بصورت دستی و دیجیتال
تولید کننده محتوای تخصصی مد و لباس
تدریس در موسسات آموزشی آزاد