کارشناسی صنایع دستی

طراح و گرافیست

مدرس دانشگاه

سرامیست

مدرس نرم افزارهای تخصصی